La:Sadie'sInício: 1995
Fim: 1997

Integrantes:
Vocal - Kyo
Guitarra - Kaoru
Guitarra - Die
Baixo - Kisaki
Bateria - Shinya

Ex-integrante:
Guitarra - Shio
__________

SINGLE


[1996.12.20] objexxx

01. objexxx
Download


[1997.02.14] Lu:Ciel

01. Doukei hatan sekai
02. Lu:Ciel
Download


DEMO-TAPE


[1996.01.14] Kakuu to Genjitsu...

01. Kakuu to Genjitsu...
Download

[1996.04.xx] Kaerazaru Kioku

01. Kaerazaru Kioku
Download


[1996.04.16] Seimei no Tsumi...

01. Seimei no Tsumi...
02. kuroi namida...
03. Kakuu to Genjitsu...
Download

[1996.05.xx] Furan Yue ni...

01. Furan Yue ni...
Download

[1996.08.10] Juujika ni Sasageru Yume...

01. Butou Yume
02. Furan yueni... (ao)
02. Kaerazaru Kioku… (midori)
02. setsudan (aka)
Download