Gazelle


Início:
2004
Fim: 2006

Integrantes:
Vocal - Hiroshi
Guitarra - MIYA
Baixo - MURA
Bateria - Kiri
____________

SINGLE


[2004.xx.xx] Gendai Shikou Ro

01. Gendai Shikou Ro
Download


[2005.xx.xx] Zatsuon Shakai

01. Zatsuon Shakai
Download


[2005.09.09] Doutoku Sei Sekinin

01. Doku shouka
02. Zatsuon Shakai
03. Ikidoo
Download